APLIKACJA PRODUKTU

Świadomość konsumentów na temat zdrowych warunków życia rośnie. Aspekty ekologiczne, takie jak możliwa emisja z produktów budowlanych odgrywają główną rolę w zaspokajaniu tych potrzeb. „Eko-życie” oraz różnorodne narzędzia do klasyfikacji emisji znalazły się w centrum nieustannej uwagi mediów. Produkty niskoemisyjne to nie tylko kolejny eko-trend – stanowią one prawdziwy napęd do zmiany sposobu myślenia. Konsumenci zaczynają rozważać wpływ, jaki te materiały wywierają na ich życie codzienne.
Kleje dyspersyjne PVAc serii Jowacoll® mają bardzo niską zawartość formaldehydu i dzięki swojej wszechstronności zapewniają rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań.

Formaldehyd jest substancją chemiczną znaną od dawna i pierwotnie stosowaną jako środek konserwujący w celu zwiększenia trwałości produktów. Z przyczyn technologicznych kilka podstawowych składników klejowych, takich jak alkohol poliwinylowy i monomer octanu winylu, zawiera niewielkie ilości formaldehydu. Dotyczy to wszystkich klejów na bazie polioctanu winylu (PVAc). Zawartość formaldehydu jest znacznie wyższa w reaktywnych dyspersjach D3 i D4 w porównaniu do klasycznych dyspersji PVAc. Wynika to z reakcji sieciowania klejów dyspersyjnych PVAc, która ułatwia uzyskanie wyższej odporności. Formaldehyd oddziela się w tak zwanej reakcji kondensacji.

Po szeroko zakrojonych analizach, Jowat zdołał znacznie zmniejszyć zawartość formaldehydu poprzez optymalizację procedur produkcyjnych. Na przykład emisje formaldehydu z Jowacoll® 103.10 zostały zmniejszone nawet o 80%, a odporność produktu na wodę i ciepło nie uległa zmianie. Dlatego emisje reaktywnych dyspersji Jowacoll® D3 i D4 są poniżej dopuszczalnych wartości granicznych zgodnie z różnymi wytycznymi, a w niektórych produktach nawet blisko granicy wykrywalności.

 

 

Aktualnie ustalona metoda określania emisji lotnych związków organicznych (LZO) z produktów budowlanych jest opisana w normach EN 16516 i ISO 16000. Produkt jest przechowywany w komorze testowej przez 28 dni celem wskazania jego emisji w perspektywie długoterminowej. Ponieważ ta procedura jest bardzo kosztowna i czasochłonna, opracowano tzw. metodę „in-can” do pomiaru emisji LZO z mokrej folii samoprzylepnej. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) ułatwia szybką analizę formaldehydu.

INFO: Formaldehyd

Formaldehyd jest bezbarwną substancją o silnym zapachu, która w temperaturze pokojowej ma formę gazu. Oprócz obecności w różnych produktach, formaldehyd występuje również w przyrodzie. Można go wykryć np. we krwi ssaków, w jabłkach, winogronach czy drewnie. Na kilogram (około dwóch funtów) jabłek przypada do 22 mg formaldehydu, a na świeże ryby do 100 mg/kg. Jeden kilogram płynnego Jowacoll® 103.10 zwiera około 49 mg formaldehydu.
Nieprawidłowo przetworzony formaldehyd może powodować alergie, a także podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych. Wysokie stężenia formaldehydu mają prawdopodobnie działanie rakotwórcze. Więcej informacji znajduje się w naszych kartach charakterystyki (dostępne na żądanie).

INFO: Emisja

Istnieją dwa rodzaje emisji: z ciekłego kleju i z utwardzonej folii klejowej. Przetwórcy ciekłego kleju są narażeni na pierwszy typ emisji, a użytkownicy produktu końcowego na drugi. Decydującymi wartościami granicznymi dla przetwórców są tak zwane graniczne wartości narażenia zawodowego (Occupational Exposure Limits - OEL). Limity te są mierzone bezpośrednio w miejscu pracy. Przy użyciu odpowiednich metod pomiarowych można również określić całkowitą zawartość szkodliwych składników (takich jak formaldehyd) w produkcie. Istnieje wiele metod klasyfikacji emisji z gotowej części lub produktu, tj. emisji z utwardzonej folii klejowej. Francuskie rozporządzenie w sprawie LZO z oceną od A + (bardzo niska emisja) do C (najwyższy dopuszczalny poziom emisji) jest szeroko stosowanym systemem klasyfikacji. Obecnie ustanowione procedury pomiarowe określają całkowitą ilość emisji (LZO), a także emisję dziesięciu pojedynczych substancji, w tym formaldehydu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Od 1 stycznia 2012r. nowe produkty budowlane, elementy wyposażenia oraz artykuły dekoracyjne wprowadzane na rynek francuski muszą być klasyfikowane i oznakowane zgodnie z ich emisją. Dopuszczalne wartości graniczne opierają się na całkowitych emisjach LZO (TVOC), a także na ocenie 10 poszczególnych substancji, w tym formaldehydu (wartości w mikrogramach na m3). Jowacoll® 103.10 i 103.30 spełniają wymagania dla klasyfikacji A +.

DANE TECHNICZNE

Base Characteristics Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Solids [%] pH Value /
Temperature [°C]
Components /
Crosslinking Agent
Classification
acc. to EN 204
Download
technical
data sheet (PDF)
Jowacoll® 103.10 PVAc Dispersion General D3 glue with high heat resistance. 11000 ± 2000 / 20 50 ± 2 / 90 3,0 ± 0,5 / 20 195.40 D3 / D4 de en fr
Jowacoll® 103.30 PVAc Dispersion PVAc dispersion adhesive with very high initial strength and heat resistance. 12500 ± 2500 / 20 52 ± 2 3,0 ± 0,5 / 20 195.40 D3 / D4 / WATT 91 > 7 N/mm² de en fr

Wymienione artykuły stanowią jedynie część dostępnego portfolio produktów. Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Dane techniczne, cechy i zakres zastosowania podane w tabeli przedstawiają różnice między poszczególnymi klejami z portfolio produktów. Nasz Dział Technologii nasi Przedstawiciele Handlowi służą radą oraz wsparciem w znalezieniu najlepszego kleju do konkretnego zastosowania.

Uwaga: Informacje na stronie oparte są na wynikach badań z naszych laboratoriów, a także na doświadczeniach zdobytych w tej dziedzinie i w żaden sposób nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, podłoży i metod przetwarzania, na które nie mamy wpływu, nasza odpowiedzialność nie może wynikać z przedłożonych wskazań ani bezpłatnej usługi doradztwa technicznego. Próby przydatności u klienta w codziennych warunkach przechowywania oraz przetwarzania kleju oraz odpowiednie pomiary dla dopasowania najlepszego produktu są absolutnie konieczne. Dane techniczne oraz dodatkowe informacje znajdują się w najnowszych kartach technicznych.

 

Downloads

Application

Our products in use

Further Products