Opis

Poza tworzeniem silnego wiązania, kleje przemysłowe, a zwłaszcza dyspersyjne, powinny charakteryzować się również niską emisją, bezwonnością, bezpieczeństwem toksykologicznym oraz być przyjazne dla skóry. Nowoczesne formuły spełniają większość z wymienionych wymagań i mają lepszą kompatybilność środowiskową niż w przeszłości. Oznacza to również, że stanowią idealną pożywkę dla rozwoju mikroorganizmów, takich jak bakterie, pleśń i grzyby drożdżowe. Zanieczyszczenia mogą prowadzić do zmiany lepkości, powstawania nieprzyjemnych zapachów i gazów, odbarwień, zmiany wartości pH, a nawet do wzrostu widocznej warstwy pleśni (biofilm) na powierzchni kleju. Krótko mówiąc, zanieczyszczenia mają szkodliwy wpływ na jakość kleju, a w najgorszym przypadku mogą sprawić, że klej nie będzie nadawał się do użytku. Do klejów dyspersyjnych dodawane są środki konserwujące, które mają chronić klej w zamkniętych pojemnikach i zminimalizować ryzyko po otwarciu pojemników. Jednakże działanie tych konserwantów jest ograniczone czasowo i zależy od dodanej ilości. I tak już ograniczona ilość konserwantów dodawanych do dyspersji jest dodatkowo minimalizowana nowymi wymaganiami prawnymi. Jest to proces nieuchronny i nie można go w żaden sposób uniknąć np. poprzez stosowanie alternatywnych konserwantów lub modyfikację receptury. W konsekwencji ryzyko zanieczyszczenia klejów dyspersyjnych mikroorganizmami będzie wzrastało, co sprawi, że utrzymanie higieny w czasie pracy z nimi będzie ważniejsze niż kiedykolwiek.

Gwarancja, którą dajemy jako producent klejów, odnosi się do nieotwartych, „właściwie zamkniętych oryginalnych pojemników” i nie obejmuje już otwartych opakowań. Pył, wióry drzewne i brud roznoszący zarodniki lub inne mikroorganizmy mogą dostać się do kontenera DPPL (IBC), bębna lub wiadra natychmiast po ich otwarciu (np. przy wyjmowaniu kleju lub tylko w celu napowietrzenia), co prowadzi do zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Ponadto mikroorganizmy są generalnie przenoszone w powietrzu, co oznacza, że klej może być narażony na zanieczyszczenie już przez samo powietrze dostające się do pojemnika. Dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie minimalnego poziomu higieny w miejscu pracy. Im czystsze jest środowisko pracy, w którym przetwarzany jest klej, tym mniejsze jest ryzyko zanieczyszczenia. Ponadto po otwarciu klej należy zużyć jak najszybciej, a pojemnik nie powinien być ponownie używany do przechowywania. Niestety nie jest możliwe wskazanie ogólnego maksymalnego okresu przydatności ze względu na wiele czynników, od których on zależy (np. skład, data partii, temperatura przechowywania, ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia itd.). Prosimy zapewnić niezbędny poziom higieny w swojej firmie, szczególnie w miejscach przechowywania oraz przerabiania kleju. W następnej części przedstawiamy ogólne zalecenia higieniczne dla firm przetwarzających nasz klej oraz dla ich pracowników.

SPRZĘT PRODUKCYJNY

 • Cała instalacja do przetwarzania kleju powinna być regularnie czyszczona. Dotyczy to części maszyn, które mają bezpośredni kontakt z klejem (zbiorniki magazynujące i dozujące, głowice aplikacyjne, zamknięte lub krótko otwarte zbiorniki, zespoły mieszające itp.), a także części mających kontakt pośredni (urządzenia łączące, schowki, narzędzia…)
 • Po mechanicznym czyszczeniu może być konieczna dezynfekcja sprzętu. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku występowania zanieczyszczeń w przeszłości.
 • Dobrą praktyką jest przygotowanie harmonogramu czyszczenia sprzętu oraz określenie osoby odpowiedzialnej oraz przeszkolonej do czyszczenia instalacji.
 • Sprzęt operacyjny powinien być również czyszczony po każdej konserwacji, naprawie lub ponownym montażu, ponieważ w ramach takiej pracy nie można uniknąć zanieczyszczenia kleju lub części maszyny przenoszącej go
 • Kleje należy chronić przed podwyższoną temperaturą otoczenia podczas przechowywania i przetwarzania (np. poprzez przechowywanie w budynkach). Stabilność warunków przechowywania hamuje rozwój mikroorganizmów w potencjalnie zanieczyszczonych pojemnikach
 • Podczas planowania nowych linii produkcyjnych należy upewnić się, że są one łatwe do czyszczenia. Ponadto należy zminimalizować długość rur oraz liczbę zaworów, elementów łączących i innych łączników, a „martwe końce rur” („ślepe pola”) należy całkowicie wyeliminować.

PRACOWNCY

 • Pracownicy, którzy mają bezpośredni lub pośredni kontakt z klejami, częściami maszyn, narzędziami itp. i mogą w ten sposób zanieczyścić produkty brudem lub zarazkami powinni zachować szczególną ostrożność w zakresie praktyk higienicznych poprzez mycie rąk przed i po jedzeniu, piciu lub korzystaniu z toalety
 • Niezwykle ważne jest, aby wszystkie miejsca pracy, w których przetwarzane są kleje, były utrzymywane w czystości i porządku. Wszyscy pracownicy pracujący w tych obszarach powinni zostać odpowiednio przeszkoleni w zakresie higieny
 • Palenie, jedzenie i picie powinno być dozwolone tylko w wyznaczonych, oddzielnych obszarach i / lub miejscach odpoczynku
 • W obszarach obróbki kleju należy nosić zalecaną odzież roboczą, w tym odpowiedni i czysty sprzęt ochrony osobistej. Odzież robocza powinna być umieszczana oddzielnie od odzieży własnej pracownika
 • Należy używać tylko czystych materiałów roboczych
 • Ściereczki i materiały czyszczące należy usuwać w bezpieczny sposób. Odpady należy przechowywać i usuwać oddzielnie

POWIETRZE

 • Powietrze jest pełne bakterii i zarodników różnych grzybów. Gdy wejdą w kontakt z klejem, mogą wykorzystać go jako źródło składników odżywczych i szybko się rozmnażać
 • Należy unikać niepotrzebnego przeciągu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii i zarodników grzybów. Klej należy przechowywać w odległości co najmniej 5 metrów od pojemników na odpady i innych możliwych źródeł zanieczyszczenia
 • Pojemniki z klejem oraz wszelkie otwory w jednostce aplikacyjnej należy otwierać tylko w razie potrzeby i zamykać tak szybko, jak to możliwe
 • Jeśli to możliwe, użyj filtrów, aby oczyścić wlot powietrza pojemników z klejem

ŚRODOWISKO

 • Pomieszczenia i instalacje, w których kleje są przetwarzane, powinny być czyszczone zgodnie z ustalonym harmonogramem czyszczenia, a obowiązki dotyczące czyszczenia powinny być jasno określone
 • Należy przeprowadzić dokładne czyszczenie (powierzchnia podłóg itp.), oraz regularnie sprawdzać magazyny pod kątem czystości
 • Materiały, które nie są już potrzebne (puste pojemniki, palety itp.) należy natychmiast usunąć z miejsca pracy, a kosze na śmieci należy opróżnić, gdy tylko będą pełne
 • Miejsca pracy powinny zasadniczo być trzymane z dala od niepotrzebnych materiałów, nieużywanego sprzętu i rzeczy osobistych

Downloads