Jowat (Thailand) Co., Ltd.

128/214 Payatai Plaza Building 20th Fl., Phayathai Rd.
Thung Phayathai, Ratchathewi
10400 Bangkok, Thailand

Phone: +66 841369949

E-Mail: Khachadpai.A@jowat.my