Polityka prywatności

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej i dziękujemy za  zainteresowanie nami i naszymi produktami. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dlatego chcielibyśmy poinformować Pana/Panią, w jaki sposób wdrażamy politykę prywatności w naszych ofertach internetowych. Przetwarzamy dane osobowe gromadzone podczas odwiedzania naszych stron internetowych zgodnie z przepisami ustawowymi.
 

 1. Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania jest osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwisko itp.  Jeśli w ofercie internetowej jest możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresu e-mail, nazwiska, adresu pocztowego), ujawnienie tych danych przez użytkownika następuje na wyraźnej zasadzie dobrowolności.
  Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane, jeśli podadzą je nam Państwo za pomocą formularza kontaktowego. Przy tym zostaną wzięte pod uwagę prawne wymogi dotyczące usunięcia tych danych. Odpowiedzialny w zakresie prawa ochrony danych jest Jowat Polska sp. z o. o. sp. k.
  W formularzu kontaktowym, oprócz nazwy miejscowości, prosimy o podanie nazwiska oraz adresu e-mail w celu umożliwienia skontaktowania się. Ponadto mogą Państwo  dobrowolnie podać dodatkowe informacje (np. imię, numer telefonu).
  Przesyłając dokumenty aplikacyjne, wnioskodawca/wnioskodawczyni zgadza się, że przekazane dane (na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp.) będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawowymi.
  Przekazując jakiekolwiek dodatkowe dane osobowe, wyraźnie zgadzają się Państwo jednoznacznie , że Jowat Polska sp. z o. o. sp. k. może zbierać, przetwarzać i wykorzystywać również te dane w procesie rekrutacyjnym. Przetwarzanie tych danych jest zgodne z niniejszą Polityką prywatności i innymi odpowiednimi przepisami prawa.
  Skasowanie przesyłanych danych następuje w przypadku odrzucenia lub  negatywnego rozpatrzenia złożonego wniosku, nie później niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Nie ma to zastosowania, o ile przepisy ustawowe wymagają dalszego przechowywania danych w celach dokumentacyjnych.
  Jeśli po złożeniu wniosku następuje zawarcie umowy, Państwa dane mogą być przechowywane i wykorzystywane do celów normalnego procesu organizacyjnego i administracyjnego, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
  Jeśli nie możemy w chwili obecnej zaoferować wolnego stanowiska pracy, lecz, ze względu na Państwa profil, uważamy, że Państwa aplikacja może być interesująca w niedalekiej przyszłości, będziemy przechowywać Państwa  osobiste dane do dwunastu miesięcy, pod warunkiem, że wyrażą Państwo swoją wyraźną zgodę na takowe przechowywanie i użytkowanie.
  W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych. Zostaną one usunięte natychmiast po otrzymaniu sprzeciwu. Prosimy o kierowanie takiego sprzeciwu na adres biuro@jowat.pl. Oczywiście, mają Państwo również prawo do wycofania swojej aplikacji w dowolnym momencie.
  Wyraźnie zaznaczamy, że aplikacje, w szczególności życiorysy, świadectwa i inne dostarczone nam przez Państwo dane, mogą zawierać szczególne poufne informacje (takie jak np. o zdrowiu psychicznym i fizycznym). Jeśli podadzą nam Państwo takie informacje w swojej aplikacji, to wyraźnie zgadzają się Państwo, że Jowat Polska sp. z o. o. sp. k. może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać te dane w procesie rekrutacji.
  Ponadto zwracamy Państwa uwagę, że dostarczone przez Państwo dane, mogą być używane do kompilowania statystyk dotyczących procesu rekrutacji. Zestawianie tych statystyk odbywa się wyłącznie na własne potrzeby i w żadnym wypadku nie odbywa się w formie spersonalizowanej, lecz w formie anonimowej.
  Korzystanie z informacji kontaktowych, opublikowanych w stopce, nagłówku  itp., takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie, w celu przesyłania informacji, których nie zażądano wyraźnie, jest niedozwolone. Działania prawne przeciwko nadawcom tak zwanych spamów w związku z naruszeniem tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.
   
 2. Transfer danych do stron trzecich
  Przekazywanie danych do osób trzecich  będzie realizowane za zgodą Państwa. Badania danych osobowych i ich przekazywanie instytucjom rządowym oraz organom, uprawnionym do udzielania informacji, są prowadzone wyłącznie w ramach odpowiednich przepisów prawnych lub w zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy orzeczenia sądowego. Wszyscy pracownicy i firmy serwisowe zostały przez nas zobowiązane do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów o ochronie danych.
   
 3. Treść oferty internetowej
  Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość przekazanych  informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, odnoszące się do materialnego lub niematerialnego charakteru, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie dostarczonych informacji lub użycie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, chyba że autor udowodni celowe wprowadzenie w błąd  lub rażące zaniedbanie.
  Wszystkie oferty są otwarte i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie   prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do tymczasowego lub stałego zaprzestania publikacji.
   
 4. Referencje i linki
  W przypadku podawania bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do innych stron internetowych ( „linki”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność  zaistniałaby tylko w przypadku, gdyby autor zdawał sobie sprawę z ich treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec ich użyciu w przypadku nielegalnych treści.

  Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie podawania linku, nie  było żadnych nielegalnych treści na połączonych stronach. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego dystansuje się niniejszym wyraźnie od całej zawartości wszystkich powiązanych ze sobą stron, które zostały zmienione po podaniu linku. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich podanych linków i odsyłaczy w obrębie własnych ofert internetowych , jak również dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, spisach maili utworzonych przez autora oraz wszystkich innych formach baz danych, do których treści możliwy jest dostęp z zewnątrz. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich informacji odpowiada tylko właściciel strony, do której był odsyłacz, a nie ten, który poprzez podanie linku tylko wskazywał na daną publikację.
   
 5. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
  Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafiki, dokumentów dźwiękowych, klipów wideo i tekstów używanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać stworzone przez siebie grafikę, dokumenty dźwiękowe, klipy wideo i teksty lub korzystać z grafiki, dokumentów dźwiękowych, klipów wideo i tekstów, które nie mają licencji.
  Wszystkie podane  w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione przez strony trzecie, marki i znaki towarowe, podlegają nieograniczenie przepisom obowiązującego prawa znaków towarowych i prawa własności każdego zarejestrowanego właściciela. Tylko na podstawie samego  wspomnienia nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione przez prawo stron trzecich!
  Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie grafiki, dokumentów dźwiękowych, klipów wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.
   
 6. Korzystanie z Google Maps
  Nasza strona internetowa wykorzystuje interfejs Google Maps API, usługę map Google Inc. ("Google"), aby wyświetlać interaktywną mapę i tworzyć trasy dojazdu. Korzystając z Google Maps, informacje o korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP) mogą być przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może przekazywać informacje uzyskane przez Mapy stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.
  Google nigdy nie powiąże Państwa adresu IP z innymi danymi z Google. Niemniej jednak byłoby technicznie możliwe, że Google może zidentyfikować przynajmniej indywidualnych użytkowników na podstawie otrzymanych danych. Jest możliwe, że dane osobowe i profile osobowości Google mogą być przetwarzane przez użytkowników Google w innych celach, nad którymi nie mamy kontroli. Mogą Państwo wyłączyć usługę Google Maps i tym samym uniemożliwić przesyłanie danych do Google, wyłączając obsługę JavaScript w swojej  przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie można korzystać z mapy w naszej witrynie.
  Politykę prywatności Google i dodatkowe Warunki korzystania z usługi Google Maps można znaleźć na stronie www.google.com/intl/en_uk/help/terms_maps.html.
  Serwis Mapy Google jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
   
 7. Google Analytics
  Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak aktywowana jest anonimizacja IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to Państwo zrobią, mogą nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny.
  Mogą również Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą następującego linku: tools.google. com / dlpage / gaoptout Pobierz i zainstaluj dostępną wtyczkę przeglądarki.
  Dodatkowe informacje na temat tego, jak Google traktuje informacje osobiste w sieci reklamowej, można znaleźć tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy
  W tej witrynie usługa Google Analytics została rozszerzona o kod "gat._anonymizeIp ();", aby zapewnić anonimowy zbiór adresów IP.
   
 8. Używanie plików cookie
  Używamy ciasteczek sesyjnych w naszej witrynie. Pliki cookie to niewielkie ilości danych, które są przechowywane przez operatora strony internetowej na komputerze. W celu wykonania niektórych funkcji naszej witryny dane są przechowywane w plikach cookie (np. w nawigacji lub w "obszarze chronionych członków"). Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zawierają tylko numer identyfikacyjny (identyfikator sesji), który pozwala serwerowi przypisać kolejne żądania przeglądarki temu samemu użytkownikowi. Tymczasowe pliki cookie są używane przez wiele serwerów, nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa.
  Dane nie są zapisywane na stałe. Korzystanie z plików cookie o ograniczonym czasie trwania daje Państwu tę przewagę, że nie musicie podawać swoich danych osobowych każdorazowo podczas wypełniania różnych formularzy na naszej stronie internetowej.
  Większość przeglądarek jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Możesz jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Was o wysyłaniu plików cookie. Jeśli wyłączyli Państwo pliki cookie, tak zwany identyfikator sesji służy identyfikacji osoby podczas spójnego dostępu do naszej witryny. Żadne dane nie są przechowywane na Państwa komputerze. Identyfikator sesji zostanie usunięty po zakończeniu Państwa dostępu.
   
 9. Możliwości informacyjne
  Jeżeli Jowat Polska sp. z o. o. sp. k. przechowuje Państwa dane osobowe, mogą Państwo uzyskać informacje o danych osobowych przechowywanych w Państwa imieniu bezpłatnie. Prosimy o poinformowanie nas, jeśli mamy zapisane niepoprawne Państwa dane, abyśmy mogli je poprawić, zablokować lub usunąć. Jeśli mają Państwo więcej pytań na temat prywatności, prosimy o kontakt z nami.
  Podmiot danych ma prawo uzyskać, od osoby odpowiedzialnej, potwierdzenie o przetwarzaniu danych osobowych . W takim przypadku ma on prawo do informacji na temat tych danych osobowych i informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO.
  Osoba zainteresowana ma prawo niezwłocznej korekty nieprawidłowych danych jej dotyczących, przez osobę odpowiedzialną i ewentualnego uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  Ponadto, osoba zainteresowana ma prawo zwrócić się do osoby odpowiedzialnej, z żądaniem niezwłocznego usunięcia dotyczących jej  danych osobowych, jeżeli zaistnieje jeden ze szczegółowo wymienionych w art. 17 RODO powodów, na przykład, jeśli dane nie są już potrzebne do celów, do których zostały podane (prawo do usunięcia).
  Podmiot danych ma prawo zażądać od osoby odpowiedzialnej, ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w Art. 18 RODO, np. jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu na czas przeglądu przez kontrolera.
  Podmiot danych ma prawo, z przyczyn, które wynikają z jego szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie, złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych. Osoba odpowiedzialna nie będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że można wykazać ważne i uzasadnione przyczyn dla przetwarzania, które przeważają nad interesem, prawem i wolnością osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (art 21 RODO).
  Osoba zainteresowana ma prawo, odnośnie jej danych osobowych, które przedstawiła osobie odpowiedzialnej, do otrzymania ich w formie  uporządkowanej, spójnej i maszynowo czytelnej oraz ma prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej, bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialne, której dostarczono te dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy przy pomocy zautomatyzowanych procedur (art. 20 RODO). Powyższe nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie danych osobowych ma na celu zabezpieczenie publicznych obowiązków, lub dotyczy praw i wolności innych osób, a transfer nie jest technicznie możliwy.
  Osoba zainteresowana ma prawo dotyczące jej danych osobowych, o ile ich przetwarzanie opiera się na wyrażeniu zgody ( zgodnie z  RODO), do wycofania ich w każdym momencie.
  Podmiot danych ma prawo być powiadamiany o potencjalnych konsekwencjach nieprzekazania danych osobowych, które go dotyczą.
  Każda zainteresowana osoba ma prawo, bez uszczerbku dla wszelkich dalszych postępowań administracyjnych lub prawnych, do złożenia skargi do organu nadzoru, jeśli dana osoba jest zdania, że ​​przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, odbywa się wbrew przepisom RODO. Podmiot danych może skorzystać z tego prawa przed organem nadzoru w państwie członkowskim w jego miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia prawa. W Polsce , właściwym organem państwa w zakresie Ochrony Danych Osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  W przypadku zmiany celu przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana/Pani, otrzymają Państwo dalsze informacje od Jowat Polska sp. z o. o. sp. k.
   
 10. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
  To zrzeczenie się należy traktować jako część oferty internetowej, z której wskazano ta stronę. Jeśli części lub poszczególne sformułowania tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne w całości lub częściowo, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.
   
 11.  Zmiana polityki prywatności
  Ze względu na obecne okoliczności i zmiany w przepisach prawa, będziemy - w razie potrzeby - aktualizować niniejszą politykę prywatności. Jowat Polska sp. z o. o. sp. k. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.

 

Duties to provide information